Правила прийому учнів до 10-х профільних класів

Правила прийому учнів до 10-х профільних класів  2023-2024 н.р.

І. Загальні положення

1. Порядок вступу учнів до 10-х профільних класів Чернівецького ліцею №10 розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (розділ ІІ, глава 4), наказу Міністерства освіти і науки України №621 від 08.05.2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України №762 від 14.07.2015 року».

2. Прийом учнів до 10-х профільних класів Чернівецького ліцею №10 з поглибленим вивчення іноземної, української філології та художньо-естетичного напрямку здійснюється за співбесідою та конкурсним відбором(в залежності від профілю навчання)

3. Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією ліцею за участю методичної ради школи з урахуванням профілю навчання та затверджуються педагогічною радою.

4. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

ІІ. Організація конкурсу ( за потреби)

1. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

2. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг).

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

3. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за наявності) у 10-ті профільні класи, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

4. Конкурсні випробування проводяться після проведення ДПА та отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту.

5. Для участі в конкурсі батьки учнів особисто подають заяву.

6. Конкурсні завдання для вступних випробувань розробляються професійними спільнотами відповідного профілю, погоджуються з методичною радою школи, схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються директором школи.

7. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

8. Для проведення конкурсних випробувань створюються конкурсні комісії у складі 3 чоловік (директор або ЗД з НВР, вчителі відповідного предмету). Для оцінювання результатів конкурсних випробувань - предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсних комісій затверджується директором школи.

9. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

10. Директор школи зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (розділ ІІ, глава 4), наказу Міністерства освіти і науки України №621 від 08.05.2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України №762 від 14.07.2015 року».

ІІІ. Проведення конкурсу

1. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися в один день. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

2. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.

3. Зміст конкурсних завдань повинен відповідати навчальним програмам з конкурсних предметів.

4. Варіанти тестових завдань для конкурсних випробувань розробляються конкурсною комісією за участю методичної ради школи, схвалюються педагогічною радою закладу освіти, затверджуються і зберігаються у директора школи до дня проведення конкурсу.

5. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року..

6. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

7. Списки учасників конкурсу із отриманими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

IV. Зарахування до 10-х профільних класів

1. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до 10-го класу вибраного профілю, згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. У випадку, коли декілька учнів набрали однакову кількість балів, перевага при зарахуванні надається тим учням, які мають вищий бал з профільних предметів у свідоцтві про здобуття базової середньої освіти

2. Списки учнів, зарахованих до 10-х класів обраних профілів, оприлюднюються у приміщенні Чернівецького ліцею №10

Конкурсні випробування з української мови та літератури

Конкурсні випробування з французької  мови 

Творчий конкурс 

Графік вступу до 10 - профільних класів  Чернівецького ліцею №10